summer-office-student-workJednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie, do stosowania ustawy o rachunkowości, zostały określone w art. 2 ustawy o rachunkowości.

Ich krąg jest bardzo szeroki. Wśród nich  można wymienić m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki komandytowe. Księgi rachunkowe muszą również prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, partnerskie
i spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość 1,2 mln euro.  Wynika to z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się aktualnie na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł/euro. Zatem limit przychodów za 2015 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r., wynosi: 1.200.000 euro x 4,2437 zł/euro = 5.092.440 zł.
Każdego roku jednostki prowadzące księgi przychodów i rozchodów muszą sprawdzać, czy ich roczne przychody nie przekroczyły ustawowego limitu – weryfikacja ta pozwala ustalić, czy w nowym roku podatkowym dalej mają prawo do uproszczonej księgowości.

Podkreślić należy, że podmioty, które mocą ustawy o rachunkowości nie są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości w przypadku gdy ich sprzedaż nie uzyska pułapu 1,2 mln euro, mogą dobrowolnie wybrać prowadzenie ksiąg rachunkowych, z czym jednak mało kiedy mamy do czynienia, jako że prowadzenie innych ewidencji (np. PKPiR) jest dużo prostsze i tańsze. Dobrowolne rozpoczęcie prowadzenia pełnej księgowości wymaga jednak – podobnie jak w pozostałych przypadkach – dokonania aktualizacji danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]