road-fashion-vintage-bag

Dla dużej liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą znacznym obciążeniem finansowym są składki z tytułu ubezpieczenia w ZUS.

Niektórzy mają wybór – mogą zamiast w ZUS ubezpieczyć się w KRUS. Oświadczenie o przychodach nie przekraczających limitu wskazanego ustawą o ubezpieczeniu rolników pozwala prowadzić działalność gospodarczą oraz opłacać niskie składki ubezpieczeniowe w KRUS.

Warunki do spełnienia:
– wymagany areał (przynajmniej 1 hektar przeliczeniowy – dla gruntu klasy gorszej niż IVa trzeba mieć większą powierzchnię)
– obowiązek podlegania ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i w tym czasie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie.
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który chciałby zamienić ZUS na KRUS, musi zamknąć działalność, a następnie przez 3 lata zajmować się tylko uprawą roli (ewentualnie pracować na przykład na umowie o dzieło) i płacić z tego tytułu składki (130 złotych miesięcznie). Dopiero po tym czasie może założyć firmę ponownie i płacić KRUS.

Oprócz tego trzeba jeszcze spełnić następujące warunki:
• prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym,
• nie pozostawanie w stosunku pracy ani stosunku służbowym,
• brak ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
• kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej, która za 2014 rok wynosi 3166 złotych.

Jeśli przedsiębiorca zaniedba którykolwiek z nich, nie może być ubezpieczonym w KRUS.
W razie wyboru formy zarobkowania  innej niż samodzielna pozarolnicza działalność gospodarcza, tylko w przypadku podjęcia dodatkowej pracy na umowę o dzieło istnieje możliwość pozostania ubezpieczonym w KRUS, umowa ta nie jest bowiem tytułem do objęcia obowiązkowym powszechnym ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Umowa o pracę oraz umowa-zlecenie powodują natomiast skutek w postaci ustania obowiązkowego (z mocy ustawy) ubezpieczenia w KRUS i podleganie ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]