people-woman-coffee-meeting22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany dotyczą umów o pracę na czas określony, których zawieranie będzie się odbywało na zupełnie nowych zasadach.

Co się zmieni?

Przede wszystkim wprowadzono limity ilościowe i czasowe obowiązywania umów na czas określony. Pracodawca będzie mógł zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony z pracownikiem, a maksymalny łączny czas ich trwania to 33 miesiące. Czwarta umowa lub umowa po przekroczeniu 33 miesięcy będzie z mocy prawa umową o pracę na czas nieokreślony.

Będą wyjątki od powyższej zasady, a mianowicie pracodawca będzie mógł zatrudnić na okres dłuższy niż 33 miesiące w celu zastępstwa innego pracownika lub do wykonywania prac dorywczych czy sezonowych, a także na okres kadencji. Będzie również możliwość takiego zatrudnienia w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Jednak w przypadku zawarcia takiej umowy, przewidziano obowiązek poinformowania o tym fakcie właściwego Okręgowego Inspektora Pracy w ciągu 5 dni od jej zawarcia. Niedotrzymanie tego terminu będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Zmienią się również okresy wypowiedzeń umów na czas określony. Dotychczasowy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, obowiązujący bez względu na staż pracy nie będzie już obowiązywał. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie taki sam jak przy umowie na czas nieokreślony, a więc:

  • Dwutygodniowy okres wypowiedzenia przy stażu poniżej 6 miesięcy,

  • Miesięczny okres wypowiedzenia jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,

  • Trzymiesięczny okres wypowiedzenia przy co najmniej trzyletnim stażu pracy.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zapisu o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, które dotychczas było szeroko stosowane przez pracodawców ale nie było uregulowane w przepisach prawa pracy.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]