numbers-money-calculating-calculation

Od 1 stycznia 2016r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1 850 zł brutto.

Oznacza to wzrost w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015r.  o 100 zł.  Nie wszyscy jednak otrzymają taką kwotę, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Zatem osoby te w 2016 roku będą zarabiać nie mniej niż 1480 zł brutto.

Czy wobec tych zmian, pracodawcy powinni podpisać z pracownikami stosowne aneksy do umów o pracę? To zależy od zapisów zawartych w umowie. Jeżeli wynagrodzenie jest określone kwotowo i nie zawiera żadnych dodatków premiowych, wówczas pracodawca powinien sporządzić aneks zmieniający wartość wynagrodzenia. Jeżeli natomiast w umowie zamiast określonej kwoty jest zapis „pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach”, w takim wypadku nie ma konieczności sporządzania aneksu.

Czy minimalne wynagrodzenie jest jednoznaczne z wynagrodzeniem zasadniczym? Nie. Do wynagrodzenia wlicza się przysługujące pracownikowi różne składniki pensji, np. premie regulaminowe i uznaniowe, dodatki stażowe (z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach). Łączna wartość tych składników wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż minimalna stawka określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]