technology-computer-chips-gigabyte

Podpisana w październiku przez Prezydenta Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, wprowadza m.in. ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która będzie obowiązywać od początku 2016 r.

Ulga ta pozwoli przedsiębiorcom czerpać korzyści z całej działalności badawczo-rozwojowej, bez względu na jej innowacyjność, poziom czy zakończenie sukcesem. Będzie możliwa do wykorzystania przez każdego, kto prowadzi działalność B+R, tylko dlatego, że ją prowadzi.
Zgodnie z nowymi regulacjami, poniesione na działalność B+R koszty, podatnik będzie mógł nie tylko zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów i obniżyć tym samym wartość dochodu, ale dodatkowo możliwe będzie ich odliczenie od podstawy opodatkowania.
Odliczenie to nie będzie jednak równe kwocie poniesionych wydatków, lecz wynosić będzie:
– 30 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z wypłatą wynagrodzeń osobom pracującym przy projektach innowacyjnych,
– 20 proc., a w przypadku dużych firm – 10 proc. kosztów nabycia surowców i materiałów, ekspertyz, usług doradczych, wyników badań naukowych, czy odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
Warunkiem skorzystania z tej ulgi będzie fakt, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Wprowadzono dwa wyłączenie dla stosowania ulgi:
– koszty podlegają odliczeniu, jeśli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie /np. objęte dotacją/,
– przedsiębiorstwo korzystające z ulgi nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, obowiązani będą odrębnie ewidencjonować koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Nowa ulga na działalność B+R „zastąpi” ulgę na nabycie nowych technologii, która obowiązywać będzie tylko do końca 2015 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy będą mogli jednak skorzystać z preferencji z tytułu nabyć/wdrożeń nowych technologii zakończonych w roku 2015.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]