man-coffee-cup-pen

Aktualnie zasady rozliczania podatku VAT wynikają bezpośrednio z regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według której, zgodnie z zasadą ogólną właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jedynie gdy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania kilku urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:
• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;
• osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania
Powoduje to liczne utrudnienia w rozliczeniach podatkowych, gdy podatnik świadczy czynności na innym terenie, niż znajduje się jego siedziba.

Od 2016 roku zasada ta ulegnie znaczącej zmianie, czego efektem będzie ujednolicenie zasad rozliczeń podatku VAT.
Zmiany wprowadzane od 2016 r. uproszczą obecną zasadę rozliczeń powodując stosowanie również w zakresie podatku VAT zasad ogólnych ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych. Zasada ta wynikać będzie wprost z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a także z nowego brzmienia ustawy z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.
Od początku 2016 r. właściwość miejscową organów podatkowych w podatku VAT ustalać należy według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.
W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.
Dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienią miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stanie się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – US właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku VAT za dany okres rozliczeniowy będzie organ podatkowy właściwy dla tego podatnika w ostatnim dniu tego okresu.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]