PPK to program obowiązkowy dla pracodawców, ale dobrowolny dla pracowników. Pracownicy są co prawda przypisywani do niego automatycznie ale mają możliwość złożenia rezygnacji z oszczędzania w dowolnym momencie, składając stosowną deklarację.

Terminy wprowadzenia PPK w firmie:
1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na 31.12.2019) mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 27.10.2020r.
2. zawarcie umowy o prowadzenie PPK – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na 31.12.2019) mają czas na zawarcie umowy najpóźniej do 10.11.2020r.

 
Wybór Instytucji Zgodnie z ustawą o PPK 

W procesie wyboru odpowiedniej instytucji, oprócz pracodawcy, bierze też udział związek zawodowy albo przedstawiciele pracowników, jednak odpowiedzialność za wskazanie instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK w firmie spada na pracodawcę. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Pełna lista instytucji: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Szkolenia i obowiązek informacyjny

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, pracodawca powinien poinformować pracowników o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach – zarówno swoich jak i pracowników – związanych z uczestnictwem w PPK. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o PPK. Więcej informacji o szkoleniach dla pracowników przedsiębiorcy uzyskają bezpośrednio od instytucji, z którymi zamierzają podpisać umowy o prowadzenie PPK.

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK
Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana między przedsiębiorcą (pracodawcą), a wybraną instytucją finansową. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Nie zawarcie umowy o zarządzanie zagrożone jest karą grzywny w wysokości nie wyższej niż 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego przedsiębiorcy w poprzednim roku obrotowym.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK
Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które są zatrudnione w danej firmie przez co najmniej 3 miesiące, przy czym do okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w danym zakładzie pracy.

Przystąpienie do PPK
Do PPK mogą przystąpić wszystkie osoby, włącznie z obcokrajowcami, zatrudnione u danego pracodawcy, które opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe (dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie). Wszyscy pracownicy zostaną zapisani do PPK – jednak na własne życzenie będą mogli opuścić program. Po upływie czterech lat ponownie zostaną do niego wpisani – ale też będą mogli zdecydować się na rezygnację (poprzez złożenie pisemnej deklaracji). Pracownik w wieku od 18 do 55 roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK, natomiast osoba w wieku 55-70 lat musi złożyć u pracodawcy wniosek o przystąpienie. Uczestnictwo w PPK osoby liczącej więcej niż 70 lat jest możliwe, jeśli złożyła do pracodawcy wniosek o rozpoczęcie naliczania wpłat do PPK przed ukończeniem przez nią 70 roku życia. W takim przypadku może ona uczestniczyć w PPK, a osiągnięcie przez nią wieku lat 70 nie powoduje jej wyjścia z systemu PPK.

Wpłaty do PPK

Wpłaty dokonywane na konto uczestnika PPK są finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Pracownik oraz pracodawca są zobligowani do odprowadzania wpłat podstawowych oraz mają możliwość zadeklarowania nieobowiązkowej wpłaty dodatkowej. Budżet państwa zasila natomiast konto uczestnika PPK jednorazową wpłatą powitalną oraz dopłatami rocznymi. Składki podstawowe wynoszą:
• w przypadku składki finansowanej przez pracownika – 2% wynagrodzenia;
• w przypadku składki finansowanej przez pracodawcę – 1,5% wynagrodzenia.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wpłaty powinny być naliczane zgodnie z zadeklarowaną przez pracownika wysokością. W trakcie uczestnictwa pracownik może wielokrotnie zmieniać wysokość wpłat. Uczestnik PPK może również zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia natomiast pracodawca w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Oznacza to, że zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający mogą odprowadzać wpłaty do PPK w wysokości maksymalnej wynoszącej po 4% wynagrodzenia miesięcznie. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty.

Wpłaty przekazywane są przez pracodawcę na rachunek funduszu do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym naliczono wpłaty od wynagrodzenia.

Raportowanie do instytucji

Obowiązek raportowania zdarzeń wynikających z utworzenia i prowadzenia PPK w firmie obejmuje przede wszystkim:
• zgłaszanie pracowników do PPK, z uwzględnieniem okresu zatrudniania i przyjętych deklaracji. O złożeniu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować wybraną instytucją finansową niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia mu takiej deklaracji,
• plik z wyszczególnieniem wpłat pracownika i pracodawcy do PPK wg odpowiedniego formatu (zgodnie z terminem wpłaty),
• korekty wpłat do PPK,
• deklaracje uczestnika PPK,
• zmiana danych uczestnika PPK (opcjonalnie).

Pracodawca zagrożony będzie karą grzywny od Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł w sytuacji, gdy:
1. nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
2. nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
3. nie zgłosi wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
4. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Zmiana instytucji finansowej
Pracodawca nie jest związany z wybraną przez siebie instytucją finansową na zawsze. Może zatem zdecydować o jej zmianie. Takich uprawnień nie ma pracownik. Zmiana przez pracownika instytucji, w której gromadzi środki w ramach PPK, może nastąpić jedynie w przypadku zmiany pracy (jeśli nowy pracodawca podpisał umowę z inną instytucją).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.mojeppk.pl

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]