woman-notebook-working-girl

Coraz więcej młodych ludzi, będących jeszcze studentami ma pomysł na własną działalność. Mogą ją rozpocząć zupełnie samodzielnie albo skorzystać z pomocy organizacji wspierających młodych przedsiębiorców.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które funkcjonują przy niektórych wyższych szkołach, oferują studentom pomoc w każdej dziedzinie związanej z założeniem firmy.

Założenie firmy w ramach inkubatora
Student, który decyduje się założyć firmę w ramach inkubatora nie jest zobowiązany do rejestracji działalności w urzędzie gminy ani do opłacania składek ZUS. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie będą realizowane świadczenia za ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe. Jednakże osoba posiadająca status studenta może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej ze względu na fakt ubezpieczenia przez rodziców bądź uczelnię. Do założenia firmy w ramach inkubatora wystarczy złożenie wniosku do wybranego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Umowa pomiędzy studentem a inkubatorem jest zawiązywana na okres 24 miesięcy – można ją zawiesić na 3 miesiące, jednakże wtedy obowiązkowe staje się opłacanie składek za prowadzenie firmy.

Własna firma bez pomocy inkubatorów
Student może otworzyć własną firmę bez korzystania z pomocy inkubatora. W takiej sytuacji musi złożyć wniosek o założenie działalności i dokonać rejestracji, która jest bezpłatna. We wniosku podaje się najważniejsze dane osobowe, czyli imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, NIP (REGON, jeśli jest), imiona rodziców, adres zamieszkania i zameldowania oraz nazwę proponowanej firmy. Należy podać datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku oraz numer rachunku bankowego. Wybiera się również formę opodatkowania podatkiem dochodowym – zasady ogólne lub podatek liniowy. Wypełniony wniosek składa się w urzędzie gminy/miasta.
Następnie w ciągu 7 dni od zarejestrowania należy wypełnić zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego oraz chorobowego i złożyć w ZUS-ie. Składki ZUS opłaca się do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Student opłaca składki w takim samym wymiarze jak inni, jednak przez pierwsze dwa lata istnieje możliwość płacenia niższych składek, tzw. preferencyjnych. Żeby skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi spełnić poniższe warunki:

  • zakłada pierwszą działalność gospodarczą lub w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziła działalności gospodarczej,
  • nie będzie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowała w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym (do tego punktu nie zaliczają się umowy cywilno-prawne, tj. umowy zlecenia).

Zostając VAT-owcem obowiązkowa jest jeszcze wizyta w Urzędzie Skarbowym /właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności/ celem złożenia druku VAT-R, co powoduje zgłoszenie się jako płatnik podatku VAT.

Ważne dla młodych przedsiębiorców!
Osoby prowadzące działalność gospodarczą już w trakcie nauki mogą wydatki na studia potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Nawet ci, którzy są na studiach bezpłatnych, mogą skorzystać z wyższych kosztów, jako że mogą odliczyć wydatki na literaturę naukową itd. Dla osób młodych, które dopiero rozwijają firmę, uznanie wydatków na naukę za koszt uzyskania przychodu, może być dość istotne, ponieważ pozwoli zmniejszyć bieżące obciążenia na rzecz fiskusa albo zredukować należny podatek w przyszłości. Jeśli bowiem w wyniku zwiększenia kosztów o wydatki na naukę firma studenta-przedsiębiorcy poniesie stratę, będzie on mógł rozliczyć ją w przyszłości (w ciągu kolejnych lat, przy czym w jednym roku nie może odliczyć więcej jak 50% straty).

Oceń stronę!
[Total: 1 Average: 5]