credit-card-851506_640Wypłaty wynagrodzenia za pracę, Pracodawca powinien dokonywać co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać wskazany jednoznacznie w regulaminie pracy, a u pracodawcy, który nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy (zatrudniający poniżej 20 pracowników), w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, którą otrzymuje każdy pracownik, z którym zawierana jest umowa o pracę.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym, a nie w następnym dniu. Pracodawca, który wypłaca wynagrodzenia przelewami bankowymi, musi przekazać polecenie przelewu z takim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym jako termin wypłaty wynagrodzenia, pracownicy mieli pieniądze na kontach i mogli nimi swobodnie dysponować.

Forma wypłaty wynagrodzenia może być dwojaka:  forma gotówkowa, czyli wynagrodzenie pracownika jest wypłacane do jego rąk lub gdy pracownik wyrazi na to pisemną zgodę, możliwa jest wypłata wynagrodzenia przelewem bankowym.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]