man-hands-working-technology (1)

Już za lipiec 2015 przedsiębiorcy mieli obowiązek złożenia po raz pierwszy nowej deklaracji VAT: Informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27.

To nowy typ deklaracji, przeznaczony dla przedsiębiorców – VAT-owców handlujących tzw. „towarami wrażliwymi”, złomem, stalą, elektroniką o wartości transakcji powyżej 20 tys. zł, itp.
VAT-27 składany jest tylko za te okresy, w których wystąpił obowiązek podatkowy. Zerowych VAT-27 nie składa się [art. 101a ust 2].
Nowa deklaracja VAT-27 składana jest:
– za ten sam okres, jak deklaracja VAT-7 lub VAT-7K,
– w tym samym terminie – do 25-tego po okresie, za który jest składane,
– tylko za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy [sprzedaż/zaliczka dla towarów wrażliwych opodatkowanych odwrotnym obciążeniem] – brak zerowych VAT-27,
– do tego samego US jak deklaracja VAT,
– z wykazaniem kwoty w złotych i groszach – bez zaokrąglenia do pełnych złotych.

Forma składania
Biura rachunkowe, jak w przypadku wielu innych deklaracji, muszą korzystać z przekazu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
Natomiast podatnik składający we własnym imieniu może wybrać formę: papierowo lub elektronicznie. Forma składania deklaracji nie ma przełożenia na termin, obowiązuje nadal 25-ty.
Aktualnie, złożenie elektronicznie VAT-27 wymaga zastosowania podpisu elektronicznego. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak ułatwienia w tym zakresie, poprzez udostępnienie możliwości zastosowania danych autoryzujących do wysyłki VAT-27.
Błąd na uprzednio złożonej informacji wymaga skorygowania, niezłożenie informacji podsumowującej gdy powstał taki obowiązek – jej złożenia. Nie ma osobnych druków dla korekt. Korekta jest składana na takim samym typie formularza, na którym była złożona pierwotna informacja.

Zakres danych na VAT-27
Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]