coins-currency-investment-insurance-1Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 procent. Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa 15% stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Nowe przepisy uniemożliwią jednak skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej niektórym przedsiębiorcom. Preferencyjną stawką podatku nie będą objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Stawki 15% CIT nie zastosują w roku podatkowym podatnicy, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1 000 zł, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące – tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika – składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Dodatkowo, podatnicy CIT, którzy mają inny rok podatkowy niż kalendarzowy i rozpoczął się on przed dniem
1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy dotychczasowe – w związku z tym, również w roku 2017 będą zobowiązani stosować 19% stawkę podatku CIT.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]