W sytuacji kiedy spółce z o.o. brakuje środków, rozważane jest wzięcie pożyczki, kredytu z instytucji finansowych lub też, co jest często spotykane udzielenie spółce z o.o. pożyczki przez wspólnika lub członka zarządu  ze swoich prywatnych środków. Poniżej omówimy jakie konsekwencje, niesie za sobą zawarcie takiej umowy pożyczki.

Forma zawarcia umowy pożyczki wspólnika lub członka zarządu dla spółki z o.o.

Należy zaznaczyć, że  kiedy wartość pożyczki przekracza jeden tysiąc złotych, wymagane jest zawarcie formy dokumentowej.

Zgodnie z art. 210 §2 Kodeksu spółek handlowych w razie, gdy jedyny wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, czynność prawna, taka jak np. zawarcie umowy pożyczki między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką, wymaga formy aktu notarialnego.

Umowa powinna zawierać:

  • określenie stron umowy pożyczki
  • określenie kwoty pożyczki, sposobu i daty wypłaty
  • określenie okresu na jaki zostaje zawarta umowa
  • określenie oprocentowania
  • określenie zasad zwrotu pożyczki

Oprocentowanie pożyczki

Istotną kwestią jest ustalenie oprocentowania pomiędzy podmiotami, należy zaznaczyć, iż pożyczka udzielona spółce, powinna być oprocentowana na zasadach rynkowych, ponieważ nieoprocentowana pożyczka stanowi przychód z tytułu korzystania z cudzego kapitału bez odsetek.

Zgoda zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy pożyczki

W sytuacji zawarcia umowy pożyczki miedzy spółką z o.o. a członkiem zarządu wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników mówi nam o tym artykuł 15 kodeksu spółek handlowych:

Art.15 Kodeksu spółek handlowych

  • 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 Istotna jest jeszcze wysokość pożyczki, gdy przekracza dwukrotność wysokości kapitału zapasowego również konieczna jest uchwała wspólników.

Art.  230. Kodeksu spółek handlowych [Czynności o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego]

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 Pożyczka a PCC

Udzielenie spółce z o.o. pożyczki  przez wspólnika nie podlega PCC o czym mówi nam art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:

pkt. 10 pożyczki udzielane lit i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej

Aby skorzystać z tego zwolnienia, nie trzeba dopełniać żadnych formalności.

Zryczałtowany podatek PIT-8AR przy wypłacie odsetek od pożyczki

Przychodem wspólnika czy członka zarządu, są otrzymane odsetki od pożyczki. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, zgodne z którym, przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Przychód z tytułu odsetek, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych,  o którym mówi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof.

W  art. 30a ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o pdof czytamy, że odsetki od pożyczki opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do poboru którego obowiązany jest płatnik czyli w naszej sytuacji sp. z o.o. Zryczałtowany podatek spółka musi pobierać bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania czyli należy opodatkować należy całą kwotę wypłaconych odsetek od pożyczki.

Spółka z o.o. pobrany zryczałtowany podatek dochodowy powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby. Jest zobowiązana tego dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek.

Natomiast do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym spółka z o.o. obowiązana jest przesłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR W sytuacji zaprzestania działalności przez spółkę przed tym terminem, deklarację tę należy przekazać w terminie do dnia zaprzestania tej działalności. 

11-12-2023, Iwona Karaś

Oceń stronę!
[Total: 4 Average: 5]