Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) są zobowiązani na koniec każdego roku obrotowego sporządzić remanent, czyli spis z natury, dotyczący następujących składników:

– towarów handlowych

– materiałów

– półwyrobów, produkcji w toku i wyrobów gotowych

– braków i odpadów.

Remanent to zestawienie faktycznie posiadanej ilości w/w składników, które muszą zostać wycenione
w terminie max 14 dni od daty sporządzenia spisu. Spis z natury polega co do zasady na fizycznym przeliczeniu posiadanych składników majątku, nie może więc być zastąpiony wydrukiem z systemu magazynowego.

W inwentaryzacji końcoworocznej powinny być również uwzględnione towary stanowiące własność podatnika, ale w dniu spisu znajdujące się poza przedsiębiorstwem, jak również towary obce będące
w posiadaniu przedsiębiorcy.

W sytuacji gdy na dzień 31 grudnia nie ma w przedsiębiorstwie żadnych składników majątku podlegających spisowi, wówczas podatnik i tak jest zobowiązany do sporządzenia remanentu, który wtedy ma wartość zero.

Jeśli podatnik sporządził inwentaryzację na koniec roku, to nie musi jej sporządzać na 1 stycznia, ponieważ remanent końcowy stanowi jednocześnie remanent początkowy na kolejny rok podatkowy.

Oceń stronę!
[Total: 4 Average: 5]