Czym jest urlop szkoleniowy i czy każdy dokształcający się pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który się kształci – podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jednak aby móc skorzystać z urlopu szkoleniowego, podjęcie nauki musi się odbyć za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Pracodawca powinien zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem, który chce podnosić kwalifikacje zawodowe, w których ustalone będą prawa oraz obowiązki stron. Umowa ta nie może być mniej korzystna dla pracownika niż przepisy kodeksy pracy w rozdziale III, gdzie uregulowany jest urlop szkoleniowy. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo również do zwolnień z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (art. 1031 § 2 k.p.). Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli nauka ma się odbywać w czasie kiedy zgodnie z harmonogramem pracownik ma czas wolny. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu przez pracownika wiedzy oraz umiejętności zawodowych, jeśli wynika ono z porozumienia z pracodawcą lub wynika z jego inicjatywy. Umiejętnościami zawodowymi dla handlowca nie będzie np. zdobywanie uprawnień biegłego rewidenta, księgowego czy uczęszczanie na zajęcia do szkoły kosmetycznej (to są uprawnienia nieprzydatne dla pracodawcy). Dlatego pracownik, który nie został skierowany przez pracodawcę do podjęcia nauki, a decyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji pracownik może ubiegać się jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w trakcie kształcenia się. Jeżeli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop przepada.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]