black-and-white-city-building-houseObecnie w ustawie o VAT mamy regulacje określające sposób rozliczenia VAT od wydatków poniesionych na nieruchomość stanowiącą majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, która wykorzystywana jest zarówno do celów prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jak i do innych celów (w tym także do celów prywatnych podatnika).

W takim przypadku, zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, od wydatków na taką nieruchomość VAT podlega odliczeniu w wysokości wynikającej z udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Ta zasada stosowana jest również odpowiednio do wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Co się zmieni od 2016 r.?
Znaczących zmian nie będzie, ale przepis ten ulegnie pewnej modyfikacji. W przepisie w nowym brzmieniu będzie bowiem odwołanie wyłącznie do “celów osobistych” podatnika (jego pracowników lub innych osób), a nie jak obecnie – także do “innych celów” niż działalność gospodarcza. W konsekwencji, przepis ten będzie miał zastosowanie tylko do wydatków na nieruchomość wykorzystywaną także na cele prywatne. Od takich wydatków odliczenie VAT będzie dokonywane z zastosowaniem wyłącznie klucza procentowego. Z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT wynika, że chodzi tu o klucz “powierzchniowy”. W pozostałym zakresie – tak jak w odniesieniu do innych towarów i usług wykorzystywanych do celów opodatkowanych i nieopodatkowanych – zastosowanie znajdzie każda metoda podziału, uzasadniona ekonomicznie i gwarantująca właściwe przyporządkowanie podatku naliczonego.
W konsekwencji tej zmiany, odpowiedniej modyfikacji ulegnie brzmienie art. 90a ustawy o VAT. Przepis ten określa obowiązek dokonania korekty odliczonego VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów firmowych i innych celów (od 1 stycznia 2016 r. – do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość ta została przez podatnika oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu jej wykorzystania do celów działalności gospodarczej.

Nowy art. 90c ustawy o VAT będzie miał zastosowanie do towarów i usług nabytych od 1 stycznia 2016 r. W przypadku nakładów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, do których ma zastosowanie art. 90a ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym, korekty kwoty podatku naliczonego w pozostałym jej okresie będzie się dokonywało na nowych zasadach (określonych w art. 90c ustawy o VAT).

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]