Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, co wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych. Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych określa art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Taki obowiązek wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 52 ust. 1 tej ustawy, kierownik jednostki powinien zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

W jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej do 31 marca kolejnego roku obrotowego. Do tego dnia należy również sporządzić sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Istotne jest to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania a jeśli ich przychód wynosi więcej niż 2 mln euro rocznie.

W celu sporządzenia sprawozdana finansowego należy pamiętać o przeprowadzeniu niezbędnych czynności, które pozwolą na przedstawienie rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej. Do takich prac bilansowych zaliczamy:

– inwentaryzację aktywów i pasywów (w szczególności: spis z natury, potwierdzenie sald rozrachunków)

– wycenę bilansowa aktywów i pasywów

– oszacowanie odpisów aktualizujących i rezerw

– przeanalizowanie uproszczeń, możliwych do zastosowania przez daną jednostkę.

 

Lucyna Wawrzynek, Efectivo

Oceń stronę!
[Total: 1 Average: 5]