Pakiet SLIM VAT 2 wprowadził od 1 października 2021 r. między innymi zmiany w możliwości odliczania podatku VAT, w przypadku gdy podatnik nie odliczył go w obowiązującym terminie. Podatek VAT naliczony możemy odliczyć w tym samym okresie, w którym to wykazujemy VAT należny, zatem w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem podatek VAT (należny i naliczony), wykażemy przez zrobienie korekty JPK VAT, zgodnie z powstaniem obowiązku podatkowego. Obecnie jest to możliwe poprzez korektę rozliczenia podatku VAT w dowolnie wybranym terminie, w którym można było odliczyć VAT.

Definicja importu.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu których obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Podstawową kwestią dla ustalenia importu usług jest status usługobiorcy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT:

  • w przypadku usług, dla których stosuje się art. 28b – usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT UE.
  • w pozostałych przypadkach usługobiorcą jest podatnik o którym mowa w art. 15, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15 posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE.

Import usług a VAT

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, polski podatnik posiadający siedzibę firmy w Polsce jest zobligowany do opodatkowania transakcji na jej terytorium.

Import usług należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT, przewidzianą dla danej usługi. Podstawę opodatkowania, stanowi wartość usługi wyrażona na fakturze. Czynny podatnik VAT wykazuje podatek  w rejestrze sprzedaży VAT, a gdy  podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia, ujmuje go również w rejestrze zakupu VAT. W praktyce tworzymy tzw. faktury wewnętrzne a transakcja jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Data powstania obowiązku podatkowego.

Dla importu usług stosujemy ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że obowiązek podatkowy

  • powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
  • gdy przed wykonaniem danej usługi nastąpiła zapłata całości lub części należności, to obowiązek powstanie już z chwilą zapłaty.

Kurs waluty zastosowany do przeliczenia faktury.

  • Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, przeliczenia na złote, co do zasady, dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
  • W sytuacji otrzymania faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT).

Iwona Karaś

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]