startup-photos (2)Od stycznia 2016r. zniknie możliwość zatrudniania na kilku umowach-zlecenie ze składkami społecznymi płaconymi tylko od pierwszej, zwykle niższej niż pozostałe umowy.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zleceniobiorca, który pracuje na podstawie kilku umów-zleceń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu jednej umowy, którą może wybrać. Z pozostałych umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Powszechnie podpisywano więc dwie umowy, z których jedna zawierana była na niską kwotę np. 400 zł, a druga na wysoką, np. 3.000 zł. Składki płacone były tylko od tej pierwszej umowy, a druga nie musiała być oskładkowana.

Od stycznia 2016r. nie będzie takiej możliwości. To skutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1831). Od nowego roku, powstanie bowiem obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia będzie to kwota 1.850 zł brutto. Zatem, jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy nie przekroczy wysokości wspomnianego minimalnego wynagrodzenia, będzie trzeba zgłosić do ZUS drugą i kolejne umowy aż do osiągnięcia tej kwoty. Przy czym oskładkowaniu będzie podlegać pełna kwota umowy, nawet jeśli przekroczy wspomniany limit minimalnego wynagrodzenia, a dopiero kolejna umowa będzie wolna od składek.

Zmiany niestety utrudnią życie pracodawcom. Ich obowiązkiem będzie bowiem uzyskać  informację od zleceniobiorców czy trwające już umowy – zlecenia zostały oskładkowane i na jaką kwotę. Trzeba będzie bowiem mieć podstawę do oceny czy podpisywana kolejna umowa – zlecenie powinna być oskładkowana czy nie.

Zmianie nie ulegają zasady zawierania umów zleceń ze zleceniobiorcami, jeżeli są to uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studenci, do ukończenia 26 lat. Przepisy nie zakładają również objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi studentów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]